Переглянути всі підручники
<< < 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 > >>

 

Навчальне видання

ЗВИНЯЦЬКОВСЬКИЙ Володимир Янович

ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА

Підручник для 9-го класу загальноосвітніх навчальних закладів

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

Редактор Олександра Тищенко Обкладинка, художнє оформлення Юлії Конопко. Олени Семенової Художній редактор Юлія Конопко Технічний редактор Валентина Олійник Коректори Ірина Барвінок, Світлана Романичева Комп'ютерна верстка Ольги Котснєвої

Здано до виробництва і підписано до друку 10.08.2004. Формат 60x90/,в. Папір офсетний. Гарнітура Шкільна.

Друк офсетний. Умовн. друк. арк. 22+0,25 форз. Умовн. фарбо відб. 44. Обл. вид. арк. 24.07+0,39 форз. Вид. № 403. Наклад 10 000 прим. Зам. № 4-679.

Видавництво «Генеза», 04212, м. Київ-212, вул. Тимошенка. 2-л

Свідоцтво про державну реєстрацію серія ДК № 25 від 31.03.2000 р.

Віддруковано з готових позитивів у ВАТ «Харківська книжкова фабрика "Глобус"» 61012, м. Харків, вул. Енгельса, 11.

 

Переглянути всі підручники
<< < 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 > >>
Hosted by uCoz